Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej

NOWE PRZEPISY OD 1.07.2014 ROKU!

Karta parkingowa jest jedynym dokumentem uprawniającym do postoju na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Pozwala ona również na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych. Od 1 lipca 2014 roku zmieniły się zasady wydawania kart. Karty wydawane na dotychczasowych zasadach tracą ważność 30 czerwca 2015.

Niestety lub stety nowe karty będą wydawane okresowo maksymalnie na 5 lat. Z jednej strony wyeliminuje to osoby, które np. korzystają z karty wydanej na dawno zmarłego dziadka, z drugiej zaś strony, zamiast skutecznie walczyć oszustami, lepiej zarobić na wszystkich, bo wymiana będzie płatna. W nowelizacji ustawy można przeczytać o powstaniu centralnej ewidencji kart parkingowych. Kolejny dobry pomysł na rozpisanie przetargu na usługi teleinformatyczne i zwiększenie biurokracji. Tyle w ramach komentarza, a teraz jako to aktualnie wygląda:


Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. poz. 1446 ) karta parkingowa wydawana będzie:

 

  • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości sa-modzielnego poruszania się;

  • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.”,

Ważne! orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musi zawierać wskazanie dotyczące spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.5))


Placówkom opiekuńczym karta parkingowa będzie wydawana na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych zostanie wydana jedną kartę.

Karta będzie wydawana przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, a nie jak  dotychczas przez starostę.

Osobie niepełnosprawnej karta zostanie wydana maksymalnie na  5 lat a placówce na 3 lata.

Dokument ten obowiązuje na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Ponieważ w krajach UE obowiązują różne przepisy dotyczące ulg i uprawnień z tytułu posiadania Karty parkingowej, przed skorzystaniem z niej zagranicą należy zapoznać się z przepisami prawa drogowego obowiązującymi w kraju do którego się udajemy.


Wzór Karty Parkingowej

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Karta - położene


Kierujący samochodem oznaczonym Kartą Parkingową może nie stosować się do znaków:

B-1 „ zakaz ruchu w obu kierunkach”,
B-3 „ zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,
B-3a „zakaz wjazdu autobusów”,
B-4 „ zakaz wjazdu motocykli”,
B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”,
B-35 „zakaz postoju”
B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”,
B-39 „strefa ograniczonego postoju”.

znaki

Dodatkowe informacje